Rothenburg “RTB” Paint
ได้เข้าร่วมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิ.. ที่ผ่านมา ทาง Rothenburg “RTB” Paint
ได้เข้าร่วมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ .เพชรบุรี
กับ SCG Ceiling and Wall Business
และได้มอบผลิตภัณฑ์สีมูลค่า 100,000 บาท สำหรับใช้ปรับปรุงโรงเรียนให้กับน้องๆอีกด้วย